Bespaar 5€ met coupon SMILE5 alleen deze week! (gebruik op het winkelwagentje)

Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten en producten (hierna, “Producten”) die worden aangeboden als onderdeel van de zakelijke transacties van de internetwinkel van nl.smiletastic.be, evenals de bijbehorende landingspagina's en productspecifieke internetsites (hierna in het algemeen aangeduid als “nl.smiletastic.be”). “Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een zakelijke relatie heeft via nl.smiletastic.be of die is geregistreerd op nl.smiletastic.be.

2. Toepassingsgebied

Indien voor een specifiek product niet schriftelijk anders is bepaald door de aanbieder, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle producten die worden aangeboden op nl.smiletastic.be, alsmede op de producten die op de bijbehorende landingspagina's en productspecifieke internetsites worden aangeboden. De zakelijke transacties tussen de Leverancier en de Klant worden uitsluitend aangeboden onder deze Voorwaarden. De Leverancier kan de Voorwaarden die van toepassing zijn op nl.smiletastic.be wijzigen, op elk moment en zonder voorafgaand bericht. Gewijzigde Voorwaarden treden onmiddellijk na bekendmaking in werking en vervangen alle nl.smiletastic.be-Voorwaarden die van toepassing waren tot dit moment.

3. Aanbieding

Alle informatie (beschrijvingen, productafbeeldingen, maten, gewicht, etc.) en prijzen zijn niet-bindend en onderhevig aan wijzigingen zonder garantie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment worden gewijzigd. Technische wijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor productinformatie, beschikbaarheid en garantie-informatie. De Klant begrijpt dat er mogelijk vertraging in de levering kan optreden vanwege aanleveringstekorten of onnauwkeurige voorraadgegevens. De Leverancier zal er alles aan doen om deze situaties te voorkomen en deze gegevens zo nauwkeurig mogelijk reproduceren. Het aanbod is geldig onder de voorwaarde van een volledig ingevuld medisch onderzoek door de Klant. Deze is onderworpen aan de medische begeleiding van de redenen aangegeven door de Klant, bijvoorbeeld dat de diensten om medische redenen niet kunnen worden geleverd aan de Klant en/of de benodigde producten niet kunnen worden vrijgegeven. In dit geval zal een volledige terugbetaling worden gedaan van alle betalingen die reeds door de Klant zijn gedaan. Al onze producten voldoen aan alle eisen en specificaties volgens de wetten van Hong Kong. We zijn niet in staat om te garanderen dat al onze producten ook voldoen aan de specifieke lokale voorschriften of specificaties die gelden in de lokale rechtsgebieden van de klanten.

4. Prijzen en verzendkosten

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. De prijs van het product op het moment van bestelling op nl.smiletastic.be is bindend; de Leverancier behoudt zich het recht voor om achteraf een prijscorrectie te doen in het geval van een fout of vergissing in de prijsstelling. De verzendkosten zijn afhankelijk van de door de klant gekozen verzendmethode en deze kosten worden door de Klant betaald.

5. Registratie

De gegevens die nodig zijn voor de registratie moeten naar waarheid en volledig worden ingevuld en bijgewerkt door de Klant. De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of voor de door de Klant verstrekte informatie. De Klant moet er ook voor zorgen dat er geen niet-geautoriseerde derde partij toegang heeft tot deze gegevens. Registratie is uitsluitend toegankelijk voor personen die kunnen handelen en bij het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij ten minste 18 jaar oud is, niet incompetent is verklaard en dat hij in staat is om goed te kunnen oordelen. Er is geen recht op aanspraken op opgeslagen of gepubliceerde inhoud die door de Klant is geschreven (bijvoorbeeld productrecensies). De Leverancier behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen of te wijzigen. Elke Klant mag slechts één account hebben; de Leverancier behoudt zich het recht voor een inschrijving niet te accepteren of om een waarschuwing te geven of een inschrijving te beëindigen wegens schending van deze Voorwaarden.

6. Sluiten van contracten

Door op de knop “nu kopen” te klikken op de kassapagina, verzendt de Klant een bindende bestelling aan de Leverancier. Het contract wordt gesloten bij de acceptatie van de bestelling van de Klant door de Leverancier, uiterlijk bij de levering van de bestelde producten. De Klant wordt geïnformeerd over de sluiting van het contract door middel van een automatisch gegenereerde bevestiging van de verzending per e-mail of per telefoon. De Leverancier behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen een bestelling niet te bevestigen. De contractuele partner (hier: “Leverancier”) is:
Belle Enterprises Ltd.
Hollywood Road 39-43
Hong Kong

De Klant bevestigt dat hij de bijgevoegde patiëntinformatie vóór gebruik van het product heeft doorgelezen, en dat zijn tandarts er ook van op de hoogte is dat hij de bestelde producten gebruikt. Hij benoemt hierbij de leverancier als zijn vertegenwoordiger en agent. De leverancier zal het product op de geregistreerde vestigingsplaats van de tandarts afleveren voor aanvaarding namens hem. Met de acceptatie van de producten, heeft de tandarts voldaan aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst jegens de leverancier, en het volledige risico en eigendom van het product gaat over naar hem.

7. Betalingsvoorwaarden

De Klant gaat ermee akkoord voor de betaling uitsluitend gebruik te maken van de betaalmogelijkheden die door de Leverancier beschikbaar zijn gesteld op nl.smiletastic.be. Eventuele extra kosten voor de verwerking van de betaling zullen door de Klant worden betaald. Indien de betaling wordt uitgesteld, zijn alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar en de Leverancier behoudt zich het recht voor om een minimale vergoeding van 20 euro voor administratieve kosten in rekening te brengen; bovendien moet de Klant betalen voor beschadigingen en rente. De Leverancier behoudt zich het recht voor zich terug te trekken. Totdat volledige betaling is geschied, blijven de producten eigendom van de Leverancier.

8. Levering

Levering vindt gewoonlijk plaats door de Duitse Postdienst en haar partners, op basis van de door de klant gekozen verzendmethode. De Leverancier is niet aansprakelijk voor de verzending of voor een goede levering van de bestelde producten en draagt geen verantwoordelijkheid voor de levering van de goederen, indien deze op een onbewaakte plaats moeten worden achtergelaten, bijvoorbeeld omdat de Klant niet aanwezig kon zijn om de bestelde producten te accepteren. Leveringstermijnen zijn niet bindend en vertraging in de levering kan in geen enkel geval een reden voor de Klant zijn om zich uit het contract terug te trekken of om schadevergoeding te vorderen van welke aard dan ook. De Klant verbindt zich ertoe de goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en verkeerde leveringen, defecte producten of verzendschades binnen 48 uur aan de Leverancier te melden, en verzendschades ook bij het transportbedrijf te melden. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade tijdens het transport of nalatigheid van derden. Alle leveringen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant tenzij hij de verantwoordelijkheid aan het verzendbedrijf kan toewijzen. De Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een limiet te stellen aan de hoeveelheid die voor een bepaald product wordt geleverd.

9. Recht op herroeping

U kunt uw contractuele verklaring binnen 14 dagen intrekken, in iedere vorm (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail) en zonder opgaaf van redenen. De uiterste termijn voor herroeping vangt aan na ontvangst van deze instructies in tekstvorm, echter niet vóór de ontvangst van de goederen door de ontvanger (in het geval van terugkerende levering van soortgelijke goederen, niet voorafgaand aan de ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet voorafgaand aan het vervullen van onze verplichtingen om u te voorzien van de benodigde informatie. Tijdige kennisgeving van de herroeping of terugzending van een artikel is voldoende om te voldoen aan de uiterste termijn van herroeping. De herroeping kan online geschieden, per e-mail gericht aan klantenservice@smiletastic.be, of anders door het terugzenden van de goederen of per brief gericht aan de aanbieder (zie hoofdstuk 6 Algemene Voorwaarden).

Gevolgen van de herroeping:
In het geval van een effectieve herroeping zullen de onderlinge diensten die door de partijen zijn ontvangen, moeten worden geretourneerd, evenals eventuele daaruit voortgevloeide voordelen (bijvoorbeeld rente). Indien u ons het genoten voordeel en gebruik niet kunt retourneren (bv voordelen van gebruik), of slechts gedeeltelijk of in een waardeverminderde toestand, zult u ons moeten compenseren voor het verlies aan waarde. Dit kan ertoe leiden dat u toch aan uw contractuele betalingsverplichtingen moet voldoen, voor de periode van de verstreken tijd tot de herroeping. U hoeft ons slechts te compenseren voor de waarde van de waardevermindering van het artikel of de genoten voordelen, indien de genoten voordelen of de waardevermindering toe te schrijven is aan de behandeling van het artikel op een wijze die verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Onder “het controleren van de eigenschappen en de werking” wordt het testen en uitproberen van de betreffende goederen verstaan, zoals dat bij een verkooppunt mogelijk en gebruikelijk is. Artikelen die als pakket kunnen worden verzonden, zullen voor ons risico worden geretourneerd. U moet de reguliere kosten van de retourzending dragen, indien de geleverde goederen overeenkomen met wat u had besteld en de prijs van het te retourneren artikel niet meer dan 40,00 euro bedraagt, of in het geval van een hoger geprijsd artikel, indien u op de datum van de herroeping de betaling voor het artikel nog niet hebt verricht of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. In andere gevallen zal de retourzending kosteloos voor u zijn. Artikelen die niet als pakket kunnen worden verzonden, zullen op uw verblijfadres worden opgehaald. Aan alle verplichtingen inzake terugbetalingen moet binnen 14 dagen worden voldaan. Deze termijn begint voor u te lopen vanaf het moment van verzending van het artikel of de herroeping, en voor ons vanaf de ontvangst.

Speciale opmerkingen:
Uw recht van herroeping zal in geval van een dienst voortijdig vervallen indien de overeenkomst, op uw uitdrukkelijk verzoek en voorafgaand aan uw uitoefening van het recht van herroeping, geheel is vervuld door u en Smiletastic.

Uitsluiting van herroeping:
Het recht op herroeping bestaat niet in het geval van postordercontracten voor de levering van goederen, die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die zijn duidelijk zijn afgestemd op diens individuele behoeften, of die vanwege hun aard niet geschikt zijn om te worden geretourneerd. Verder worden producten die om redenen van hygiëne of gezondheidszorg niet geschikt zijn voor retourzending, uitgesloten van het recht op herroeping, zodra het zegel van de verpakking is verbroken.

10. Aansprakelijkheid

De Leverancier sluit vorderingen tot schadevergoeding of tot een volledige terugtrekking uit het contract wegens contractbreuk, de onmogelijkheid om aan het contract te voldoen, storingen tijdens het sluiten van de overeenkomst en onrechtmatige daad uit (voor zover er geen sprake is van opzettelijke nalatigheid). Aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook (bijvoorbeeld als gevolg van blessures en/of ongevallen die verband houden met producten verkocht op nl.smiletastic.be), die voortvloeit uit het gebruik, misbruik of foutieve werking, is volledig uitgesloten. Voor de producten waarvoor een gebruikershandleiding wordt verstrekt, verklaart de Klant dat hij op de hoogte is van de van de werking en toepassingsinformatie van het product, evenals van de eventuele risico's of gevaren die samenhangen met het product. De klant gaat ermee akkoord om rekening te houden met alle veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen. De Klant begrijpt ook dat hij, voor aankoop, belangrijke informatie over een specifiek product kan krijgen op smiletastic.nl, en dat hij zich bewust is van alle mogelijke risico's en gevaren van een product. Toegang tot en gebruik van nl.smiletastic.be is niet gegarandeerd. Als er links op nl.smiletastic.be verwijzen naar websites van derden die niet door de Leverancier worden beheerd, dan is de laatste niet verantwoordelijk voor de inhoud die op deze websites wordt gepubliceerd. De Klant is er zich terdege van bewust dat het bleken van tanden op eigen risico gebeurt, en dat het eindresultaat van veel factoren afhankelijk is en dat er geen recht op het bleekeffect wordt verleend. Bovendien is hij zich ervan bewust dat er een kleine kans is dat de volgende tijdelijke symptomen optreden: pijn tijdens het bleken, bloedend tandvlees, geïrriteerd, rood, wit of opgezwollen tandvlees. Al deze symptomen zijn slechts tijdelijk. Als er zeer snel tijdens het bleken gevoeligheid optreedt, is deze behandeling niet geschikt voor uw tanden en moet deze worden gestopt. De Klant kan te allen tijde contact opnemen met de Leverancier voor verdere ondersteuning, vragen, of om te praten over de kleurkeuze, ook via chat en per e-mail.

11. Garantie

Als er geen productspecifieke garantievoorwaarden worden vermeld in de productbeschrijving, is er buiten de wettelijke garantie geen ander recht op garantie. Bij producten met gebreken wordt artikel 8 van deze Voorwaarden in acht genomen. De garantie voor de bleekbitjes vervaardigd door de Leverancier, geldt, voor zover deze van toepassing is, alleen in combinatie met het exclusieve gebruik van gel verkregen van de Leverancier.

12. Promotionele waardebonnen, cadeaubonnen, bonuspunten

Promotionele waardebonnen, cadeaubonnen en bonuspunten kunnen worden ingewisseld op nl.smiletastic.be. Deze worden uitsluitend geleverd door de Leverancier en kunnen worden onderworpen aan verschillende voorwaarden. Er is ook geen recht op een contante betaling, een vervanging of een ruil als gevolg van verlies of diefstal. In geval van misbruik zullen promotionele waardebonnen, cadeaubonnen en bonuspunten ongeldig worden verklaard.

13. Gegevensbescherming en -beveiliging

De Privacyverklaring onder nl.smiletastic.be/privacybeleid is van toepassing.

14. Plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

De exclusieve bevoegdheid van rechtbanken voor alle geschillen met de Leverancier is Hong Kong, onder toepassing van het recht van Hong Kong en onder uitsluiting van het Verdrag van Wenen (CISG).

15. Copyright

Deze Algemene Voorwaarden, evenals het beeld en de tekstmaterialen op nl.smiletastic.be, worden beschermd door het auteursrecht en het intellectuele eigendom van de Leverancier of één van haar contractuele partners. De Leverancier heeft exclusieve gebruikersrechten. Het gebruik van welke aard dan ook, zelfs in (gedeeltelijk) gewijzigde vorm, is zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier verboden. Er worden geen rechten verworven door toegang tot, het downloaden, kopiëren of overbrengen van de online winkel. Overtredingen zullen worden vervolgd.

16. Slotbepaling

In het geval van een gedeeltelijke ongeldigheid van de overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, of indien de overeenkomst of de Voorwaarden een onvoorzien hiaat bevatten, gaat de Klant ermee akkoord het geldige deel van de Voorwaarden te respecteren.

Top